0 items -  0,00

Algemene Voorwaarden en Privacy Statement

Ons privacy-statement vindt u hier: Privacy Statement

Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden van Appellation, laatst bijgewerkt op 25 mei 2018

1. Algemeen
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes en leveringen, verkopen en alle overige met ons gesloten overeenkomsten.
b. Alle opdrachten en bestellingen, hoe genaamd ook, van onze opdrachtgever/afnemers worden geacht erkenning en aanvaarding van deze voorwaarden in te houden.
c. Voorwaarden van onze opdrachtgevers/afnemers zullen slechts van toepassing zijn op de met ons afgesloten overeenkomsten voor zover wij die schriftelijk hebben erkend en bevestigd.
d. Appellation is ingeschreven bij Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 34296688.
e. Het vestigingsadres van Appellation is Saskia van Uijlenburgkade 39, 1058 GA Amsterdam, Nederland.
f. Het bankrekeningnummer van Appellation is NL58RABO0112173497
g. Appellation heeft te allen tijden het recht om deze voorwaarden te wijzigen.
h. De voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en opgenomen op de website van
Appellation (www.Appellation.nl). Van toepassing is steeds de laatste gepubliceerde versie
cq. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst met
Appellation.
i. Appellation levert geen alcoholische producten aan personen onder de 18 jaar.
j. Alle aanbiedingen van Appellation zijn vrijblijvend. Appellation behoudt zich te alle tijde
het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van
beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te allen tijden voorbehouden.
k. Alle prijzen zijn in EURO’s. Prijzen van alcoholische dranken zijn inclusief accijns en BTW, exclusief bezorgkosten.

2. Aansprakelijkheid
a. Hoewel wij naar beste eer en geweten onze adviezen en goederen verstrekken, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, ontstaan door of bij, danwel ten gevolge van gebruik, van het product door de afnemer.
b. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in gegevens, welke ons door of namens de afnemers zijn verstrekt, om daar gebruik van te maken bij de uitvoering van de met ons gesloten overeenkomst.
c. Appellation is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade die voorvloeit uit overmachtsituaties als stakingen, transportproblemen, toeleveranciers, natuurrampen, oorlog en/of oorlogsdreiging

3. Levering
a. De levering van onze producten geschiedt af opslag, tenzij anders is overeengekomen. Afgifte geschiedt alleen daar waar het transportmiddel redelijkerwijze kan komen.
b. Alle levertijden worden door ons naar eer en geweten doch geheel vrijblijvend doorgegeven. De levertijd, vermeld in een eventuele orderbevestiging, danwel mondeling toegezegd, kan bij overschrijding nimmer leiden tot een schadeclaim van welke aard dan ook.
c. Levering is onder voorbehoud van beschikbaarheid van producten. Indien een product niet meer beschikbaar is of binnen 4 weken beschikbaar zal komen voor verzending, zal Appellation de overeenkomst ontbinden en een alternatief aanbieden. Een eventueel geaccepteerd alternatief zal altijd leiden tot een nieuwe overeenkomst. Aan de originele ontbonden overeenkomst zullen door partijen dan ook geen rechten meer kunnen worden ontleend.
d. Appellation houdt zich het recht voor een opvolgende jaargang te leveren indien de
aangeboden jaargang niet meer leverbaar is.
e. De bestelde artikelen kunnen worden geleverd door :
Afhalen op de Saskia van Uijlenburgkade, alleen na afspraak! Hier zijn geen verdere kosten aan verbonden.
Verzending via Postnl. Verzending vindt plaats na betaling.
Bezorging in de regio’s Amsterdam e.o van 25 km, Amstelveen, Uithoorn, Aalsmeer, Duivendrecht, Diemen, Hoofddorp, Leiden, Westland en Zeeland. Bezorging in overige regio’s alleen in overleg.
Bij een orderbedrag van € 150 of meer worden de leveringen gratis thuis bezorgd in bovengenoemde regio’s. Bij een afname van minder dan € 150 brengen wij u een bijdrage in de transportkosten in rekening van € 12,50.

4. Betaling
a. storting van het volledige bedrag (inclusief verzendkosten) op onze bankrekening
b. à contant bij afhalen
c. à contant bij bezorgen
d. betaling achteraf op basis van een factuur kan alleen indien Appellation daar expliciet
mee heeft ingestemd. Deze regeling geldt ook voor bedrijven.
e. In het geval de betalingstermijn van 14 dagen van een rekening voor goederen of diensten wordt overschreden, zal Appellation een betalingsherinnering sturen.
f. Indien de afnemer ook na het versturen van de herinnering niet, niet volledig of niet vóór de in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft Appellation het recht om aanmaningskosten in rekening te brengen bij de afnemer ter hoogte van 5% van het openstaande bedrag.
g. Indien de afnemer na de 2e aanmaning niet overgaat tot betalen zal Appellation de zaak overdragen aan een Incassobureau. De kosten hiervoor zijn voor rekening van afnemer.

5. Reclamering
Wanneer producten niet aan de verwachting voldoen, kunnen deze binnen een redelijke termijn worden geretourneerd, doch uiterlijk binnen twee maanden na levering. Terugnames moeten vooraf schriftelijk (of per email) worden aangemeld en worden goedgekeurd door Appellation. Kosten van transport zijn in dat geval voor rekening van Appellation. Nadat de producten in goede orde zijn ontvangen, zal de (rest)waarde van de producten worden gecrediteerd, alsmede alle transportkosten.

6. Privacy van gegevens
Gegevens van afnemers zullen nimmer aan derden worden verstrekt, tenzij juridisch verplicht of noodzakelijk voor de goede afwikkeling van transacties. Voorbeeld hiervan is het zichtbaar aanbrengen van de naam, het adres en de woonplaatsgegevens op het verzendetiket, bedoeld voor een correcte aflevering van de bestelling.

7. Bedrijfsuitjes/evenementen/activiteiten
a. Het risico ten aanzien van de weersomstandigheden. Bij slechte (weers-) omstandigheden of vergelijkbare omstandigheden is het ter beoordeling van Appellation of het evenement wordt geannuleerd.
b. Appellation is gerechtigd een activiteit te annuleren bij onvoldoende deelname. Appellation is dan gehouden reeds betaalde bedragen per omgaande te restitueren.
c. De deelnemer neemt deel voor eigen rekening en risico.
d. Appellation is niet verzekerd voor aansprakelijkheid ten opzichte van derden.
e. Appellation aanvaardt geen geval aansprakelijkheid in geval van schade, vermissing, diefstal etc…
f. Degene die de cursus/bedrijfsdag/evenement/les/enz. boekt mede voor andere deelnemers is jegens Appellation hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele door de andere cursist veroorzaakte schade.
g. Appellation is niet aansprakelijk in geval van verlies, beschadiging of diefstal aan persoonlijke bezittingen van de deelnemer.

8. Geschillen
Op elke overeenkomst tussen afnemer en Appellation is het Nederlands recht van toepassing. In eerste instantie zal altijd worden getracht een eventueel geschil in onderling overleg op te lossen. Geschillen die niet in de minne kunnen worden geschikt, zullen onder arbitrage komen, dan wel voor de bevoegde rechter worden gebracht van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam.